Prihlásiť sa

GDPR & VOP

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

PREVÁDZKOVATEĽ:

PodTatrami.sk s. r. o., sídlom: Drevárska 453/1, 058 01 Poprad, IČO: 54148499, DIČ: 2121582771, je prevádzkovateľom všetkých osobných údajov, ktoré bude spracúvať v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:
E-mail: zivot@podtatrami.sk

Kontakt na zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov: zivot@podtatrami.sk

Naše služby poskytujeme výhradne osobám starším ako 18 rokov.

PREČO SPRACÚVAME OSOBNÉ ÚDAJE?

Súčasná právna úprava umožňuje spracovávať osobné údaje na základe zákona (teda aj bez súhlasu dotknutej osoby) alebo na základe súhlasu dotknutej osoby.

Spracúvanie osobných údajov na základe zákona znamená, že aj bez Vášho súhlasu môžeme spracúvať Vaše osobné údaje pre účely výkonu našej činnosti. Základom pre takéto spracúvanie Vašich osobných údajov sú príslušné právne predpisy vzťahujúce sa na našu činnosť.

Účelom spracúvania Vašich osobných údajov je najmä komerčná komunikácia medzi predávajúcim a kupujúcim za účelom predaja tovaru na diaľku cez elektronickú komunikáciu ako je e-mail alebo vyplnený a odoslaný formulár na našej webovej stránke. Spracúvanie získaných a poskytnutých osobných údajov je súčasťou našej činnosti. Bez poskytnutia osobných údajov a bez ich spracúvania by sme našim klientom a ostatným dotknutým osobám nemohli poskytnúť naše služby v požadovanom rozsahu.

Pre riadne splnenie všetkých zákonných povinností spracúvame osobné údaje aj pre účely uzatvorenia samotnej objednávky, dodanie tovaru, vedenia účtovníctva či vybavovania reklamácií.

Vaše osobné údaje spracovávame aj na účely informovania o našich produktoch a službách v rámci priameho marketingu.

AKÉ ÚDAJE SPRACÚVAVAME?

Vaše osobné údaje zadávate dobrovoľne do formulárov na našich webstránkach, prípadne registráciou alebo keď sa prihlasujete na odber e-mailov / newsletterov. Údaje, ktoré spracovávame:

 • meno a priezvisko,
 • e-mailovú adresu,
 • telefónne číslo,
 • adresu,
 • identifikačné údaje – Názov firmy, IČO, DIČ, IČ DPH,
 • IP adresu a cookies.

AKO O VÁS ZÍSKAVAME OSOBNÉ ÚDAJE?

Vaše osobné údaje najčastejšie získavame priamo od Vás, napr.:

 • komunikáciou s nami,
 • registráciou na našej webstránke,
 • účasťou na aktivitách našej spoločnosti na sociálnej sieti,
 • vyplnením a odoslaním kontaktného formulára na našej webstránke.

V takom prípade je získanie osobných údajov dobrovoľné a nepredstavuje zmluvnú alebo zákonnú povinnosť.

KOMU POSKYTUJEME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Nami spracúvané Vaše osobné údaje môžu byť spracúvané aj tretími osobami, za predpokladu, že je to nevyhnutné na plnenie nášho záväzku voči Vám, našim klientom alebo na poskytovanie našich služieb. Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť spracúvané v krajinách Európskej únie a krajinách, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore.

Ak to vyžaduje zákon alebo rozhodnutie príslušného verejného orgánu alebo súdu, Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté aj nasledujúcim kategóriám príjemcov:

 • advokátske a právne kancelárie
 • znalci a súdni znalci
 • inkasné spoločnosti a exekútori
 • súdy a orgány činné v trestnom konaní
 • účtovné kancelárie, audítori a daňoví poradcovia

Vaše osobné údaje môžu byť pri spracovaní a dodaní objednávky poskytnuté aj poštovej, kuriérskej či prepravnej spoločnosti.

AKÉ PRÁVA MÁTE AKO DOTKNUTÁ OSOBA?

Máte právo požiadať o prístup k osobným údajom podľa článku 15 GDPR, ktoré o Vás spracúvame a informácie o účele ich spracúvania, o identifikácii príjemcu, ktorému boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, o predpokladanej dobe uchovávania osobných údajov.

Máte právo na vymazanie, prenos a na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov.

Máte právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov a podať návrh na začatie konania dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220.

Máte právo na informácie o zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali priamo od dotknutej osoby.

Máte právo svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať.

PRÁVO NA PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM A ICH OPRAVU

Na základe Vašej žiadosti adresovanej kontaktnej osobe uvedenej v týchto Pravidlách ochrany osobných údajov Vám poskytneme kópiu osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, a to prostredníctvom e-mailu, ak nepožiadate o iný spôsob poskytnutia osobných údajov.

Máte právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. So zreteľom na účely spracúvania osobných údajov máte tiež právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Uchovávame osobné údaje po dobu, ktorá je nevyhnutná na výkon práv a povinností počas trvania zmluvného vzťahu a následne v zmysle zákona o účtovníctve a zákona o archívoch a registratúrach.

 


 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

Návštevník internetového projektu .Sprievodca #podtatrami (www.sprievodca.podtatrami.sk), ďalej len „SERVER“, ktorého prevádzkovateľom je PodTatrami.sk s. r. o., sídlom: Drevárska 453/1, 058 01 Poprad, IČO: 54148499, DIČ: 2121582771, (ďalej len „prevádzkovateľ“), svojou návštevou bezvýhradne súhlasí s nižšie uvedenými všeobecnými podmienkami. Zároveň prehlasuje, že si ich podrobne prečítal, porozumel týmto podmienkam a zaväzuje sa ich dodržiavať. Projekt je verejný internetový server, poskytujúci fyzickým a právnickým osobám (ďalej len „užívateľ“ alebo „objednávateľ“) možnosť používať on-line služby, ako katalóg firiem a aktuálne akcie firiem. Spoplatnené sú rozšírené profilové karty pre firmy a reklamné / prezentačné služby, ktorých cenník je uvedený na internetových stránkach tohto portálu alebo v týchto obchodných podmienkach.

II. OBJEDNÁVKA A OBSAH INZERCIE

Objednávateľ sa zaväzuje, že pri objednávke poskytne pravdivé údaje o svojej osobe, firme a prevádzke. Objednávateľ v plnom rozsahu zodpovedá za úplnosť a pravdivosť všetkých údajov, ktoré sám alebo prostredníctvom tretej strany – svojich poverených obchodných zástupcov, umiestňuje na server. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za aktuálnosť cien inzerentov, otváracích hodín, uvedených kontaktov či správnosti popisu a adresy na profilových kartách. Prevádzkovateľ servera nemá povinnosť overovať správnosť týchto údajov u objednávateľov inzercie.

Vytvorenie profilovej karty – objednávateľ si môže vytvoriť firemnú inzerciu cez formulár, ktorý nájde po registrácii na tento portál cez tlačítko „PRIDAŤ PROFIL“ v pravom hornom menu, kde je vopred uzrozumený s cenníkom za služby inzercie a vidí správcovské formuláre, kde vyplní všetky požadované údaje, podľa správnosti a aktuálnosti v dobe objednávania. Odoslaním formulárov, ktoré sú po registrácii k dispozícii v správcovskom konte užívateľa, sa táto objednávka stáva záväznou a objednávateľovi je v prípade plateného balíčka vystavená faktúra za objednanú službu  (v prípade, že ostáva na bezplatnom balíčku, faktúra sa nevystavuje). Po úhrade faktúry za platený balíček je prevádzkovateľ povinný aktivovať tento platený balíček najneskôr do 7 dní od prijatia úhrady. V prípade bezplatného aj plateného profilu je prevádzkovateľ povinný do 7 dní overiť objednávku zaradenia profilu a v prípade správnosti údajov zverejniť profil na serveri. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo neschváliť objednávku inzercie a následnú fakturáciu, a to aj bez udania dôvodu.

Zrušenie profilovej karty – objednaný profil si môže zrušiť objednávateľ po prihlásení do svojho registračného účtu, táto akcia je okamžitá a nepodlieha schváleniu administrátorom. Užívateľ si môže sám zrušiť aj celé registračné konto, avšak po jeho zrušení zároveň užívateľ súhlasí s tým, že na serveri sa vymažú aj všetky jeho dáta, ktoré tam pri a po objednávke vložil. Tento krok je pre užívateľa nevratný. Užívateľovi deaktiváciou / zrušením profilovej karty alebo registračného konta nevzniká žiaden nárok na vrátenie predplatného za už zaplatené služby. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zrušiť profil ktorémukoľvek objednávateľovi, ak administrátor servera zistí, alebo bol upozornený na neaktuálnosť profilu, zavádzajúce či klamlivé informácie na profilovej karte. V takomto prípade ak objednávateľ nepreukáže opak skutočnosti, prípadne nedôjde k náprave, prevádzkovateľ zruší danú profilovú kartu, avšak zrušením profilovej karty objednávateľovi nevzniká žiaden nárok na vrátenie predplatného za už zaplatené služby.

III. PRÁVA, POVINNOSTI A ZODPOVEDNOSŤ

Objednávateľ plne zodpovedá za obsah na profilovej karte či zľavovej karte alebo zľavovom kupóne, ktorý uviedol pri objednávke a prípadných následných zmenách. V žiadnom prípade prevádzkovateľ nebude zodpovedný za priame, nepriame, zvláštne, náhodné a následné škody vyplývajúce z použitia informácie uvedenej na tomto serveri alebo využitím akejkoľvek služby na tomto serveri alebo za všetky nepriame škody, ktoré vzniknú v dôsledku neopodstatnenej či fiktívnej objednávky inzercie tretími osobami.

Prevádzkovateľ neposkytuje užívateľovi záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej činnosti a zabezpečenia serveru. Avšak vynaloží maximálnu snahu a profesionálne znalosti na to, aby takýto možný výpadok servera nebol dlhší ako 48 hodín. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek prerušiť poskytovanie služieb na serveri na dobu určitú, neurčitú alebo navždy. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek odstaviť server, a to aj bez povinnosti akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia užívateľa. Užívateľ je pri využívaní služieb na serveri povinný dodržiavať všetky právne normy Slovenskej republiky.

IV. PLATENÉ SLUŽBY, PLATBY, OBJEDNÁVKY, REKLAMÁCIE

Projekt je v základnej forme pre inzerujúcich užívateľov bezplatnýRozšírené profily, TOP-ovanie profilov a pridávanie zliav sú platené služby podľa cenníka uvedeného na stránkehttps://sprievodca.podtatrami.sk/cennik/. Inzercia pre súkromné osoby nie je umožnená. Spoplatnená je taktiež bannerová reklama na serveri. Všetky tieto doplnkové reklamné platené služby sú klientovi prístupné až po vytvorení a zaplatení objednávky, ktorú je možné vytvoriť priamo cez užívateľské registračné konto. Na úhradu bude užívateľovi automaticky vygenerovaná a zaslaná faktúra – daňový doklad. Bannerovú reklamu na serveri je možné objednať inzerujúcim aj neinzerujúcim užívateľom. Objednávateľ môže vykonať svoju platbu za uvedené služby bankovým prevodom alebo priamym vkladom na účet prevádzkovateľa. Pri všetkých platbách je užívateľ povinný uviesť pridelený variabilný symbol objednávky / faktúry.  Prevádzkovateľom všetkých platených a marketingových služieb je v rámci priamej spolupráce spoločnosť: PodTatrami.sk s. r. o., sídlom: Drevárska 453/1, 058 01 Poprad, IČO: 54148499, DIČ: 2121582771, ktorá poskytuje technické zázemie tomuto projektu, jeho technickú správu a marketingové aktivity. V prípade stornovania bannerovej reklamnej kampane, prevádzkovateľ má nárok na storno poplatok a to nasledovne: 7 a viac kalendárnych dní pred jej začatím poplatok 50% z kontrahovanej sumy, do 7 dní poplatok 70% sumy a za menej ako 24 hodín a po spustení reklamnej kampane 100% poplatok kontrahovanej sumy. Reklamácie sa prijímajú na e-mailovej adrese zivot@podtatrami.sk, alebo zaslaním reklamácie na adresu: PodTatrami.sk s. r. o., sídlom: Drevárska 453/1, 058 01 Poprad, Slovensko.

V prípade pochybenia na strane prevádzkovateľa, je užívateľ v rámci reklamačného konania oprávnený požadovať primeranú kompenzáciu alebo zľavu z ceny, a to v lehote do 14 dní odo dňa pochybenia prevádzkovateľa, inak toto právo užívateľa zaniká.

Akékoľvek fakturačné alebo platobné problémy pre objednávateľov je potrebné zasielať na e-mailovú adresu zivot@podtatrami.sk. Podrobne popísať vzniknutý problém, ak je nutné tak pripojiť aj screenshot obrazovky užívateľa. Náš ekonomický team sa bude snažiť akýkoľvek takýto problém vzniknutý zo strany prevádzkovateľa odstrániť najneskôr do 14 dní od jeho nahlásenia.

Akékoľvek technické problémy pre užívateľov je potrebné taktiež zasielať na e-mailovú adresu zivot@podtatrami.sk. Podrobne popísať vzniknutý problém, ak je nutné tak pripojiť aj screenshot obrazovky užívateľa. Náš realizačný team sa bude snažiť akýkoľvek technický problém vzniknutý zo strany prevádzkovateľa odstrániť najneskôr do 48 hodín od jeho nahlásenia.

Všetky uvedené predplatené ceny na tomto serveri sú s DPH.

Orgán dozoru

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1
Odbor výkonu dozoru
pr@soi.sk
tel. č. 051/772 15 97
fax č. 051/772 15 96
Kontaktujte nás pomocou formulára

VII. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

 • Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na zivot@podtatrami.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
 • Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
 • Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.